Hot NewsHOME > News > Hot News

 • 低碳電力到淨零電力的解決方案
 • date:2023-09-22
 • 發佈單位:pe31支會 原始連結
 • 線上論壇日期: 2023/9/22  13:30 - 15:00


   

  題目:  低碳電力到淨零電力的解決方案

   

  主講人:  蕭逢祥 亞氫動力股份有限公司  總經理 

   

  主持人:  陳正一 博士

   

  主辦單位:  IEEE Power and enegry society taipei section chapter

   

  議題大綱:  如附件線上論壇海報詳述

   

  線上論壇網址:  https://ncu-edu.webex.com/ncu-edu/j.php?MTID=m3421b8e7a578908bc0b8e42f59c3f587